top of page

PDPA RESOURCES

Available for Download

PRIVACY POLICY

Download

แบบคำร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำร้องขอรับและขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำร้องขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำร้องขอถอนความยินยอม

แบบคำร้องขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

bottom of page